Kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni

İşbu kişisel verilerin işlenmesine dair aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bülbül Akü Ve Malzemeleri Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, veri sahiplerinin işlenen kişisel verilere ve özel nitelikli kişisel verilere yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. ve 11. maddesinde belirtilen hakları konusunda aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni’nde kullanılan;

kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

özel nitelikli kişisel veri”  kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini,

ifade eder.

1.        Veri Sorumlusu Hakkında

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, KVKK kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. KVKK kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

2.        Kişisel Verilerinizin İşlenme  Amaçları

Kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları; iş başvurunuz ile iş görüşmelerinizin yürütülmesi ve neticelendirilmesi, başvurunuz kapsamında referans kontrollerinizin yapılabilmesi, Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin ve/veya bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve 4857 sayılı İş Kanunu da dâhil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında Şirket’in görevlerini yerine getirmesidir.

3.        İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, Bülbül Akü'ye ve/veya yurt içindeki ve yurt dışındaki bağlı şirketlerine, Şirket’in ve sayılan şirketlerin hissedarlarına, yöneticilerine, iş ortaklarına, kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

4.        Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, iş başvurunuz, iş görüşmeleriniz, işe alım işlemleriniz esnasında ve/veya Şirket tarafından işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik kanallar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

Özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki sebepleri aşağıdaki gibidir:

5.        Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

Bülbül Akü
Klas Akü
Ant Akü
Likya Akü
Perge Akü
Urban Akü